Inleiding
Dit zijn de algemene voorwaarden van Montepulciano Art Agency en Montepulciano Exclusive.
Montepulciano Exclusive is een product van Montepulciano Art Agency. Montepulciano Art Agency is een dochterbedrijf van Niels Graphic Design en heeft daarom hetzelfde adres, KvK-nummer en BTW-nummer. Montepulciano Art Agency is gevestigd in Veenendaal, Nederland.

Klemstraat 39, 3907 LK Veenendaal
KvK-nummer (moederbedrijf Niels Graphic Design): 76259900
BTW-nummer (moederbedrijf Niels Graphic Design): NL003065321B51
Email: montepulcianoartagency@gmail.com

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Montepulciano Art Agency: De onderneming.
2. White Wall: De Leverancier.
3. Kunstenaar: De anonieme maker van de kunstwerken.
4. Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Montepulciano Art Agency.

Toepasbaarheid
De Koper aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de producten van Montepulciano Art Agency en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Montepulciano Art Agency en de Koper. Montepulciano Art Agency sluit de uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (levering)voorwaarden van de Koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Koper de verkoopovereenkomst ondertekent en daarmee de gestelde voorwaarden aanvaardt. De opdracht/bestelling wordt in productie genomen nadat Montepulciano Art Agency het overeengekomen bedrag heeft ontvangen. Alle bestellingen vallen onder deze Algemene Voorwaarden. De bestelling wordt per e-mail bevestigt. Nadat de opdracht door de Leverancier (White Wall) in productie is genomen, is annulering van de opdracht niet meer mogelijk. Als u akkoord gaat met deze overeenkomst geeft u Montepulciano Art Agency toestemming om u nieuwsbrieven te sturen. Hier kunt u zich altijd voor uitschrijven.

Levertijden
De geschatte leveringstermijnen die via e-mail gecommuniceerd worden, zijn representatief voor de gemiddelde levertijden. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Montepulciano Art Agency kenbaar heeft gemaakt. Beiden kunnen in geen enkel geval de reden zijn voor een schadevergoeding, een nietigverklaring van een bestelling of enig andere vorm van schadevergoeding.

Betaling
De Koper bestelt bij ons een of meerdere producten door een betaling uit te voeren via de Verkoopovereenkomst. De Verkoopovereenkomst geldt ook als factuur. Als u akkoord bent gegaan met de Verkoopovereenkomst, waarin deze algemene voorwaarden staan vermeld, en wij de betaling hebben ontvangen, zal uw bestelling zo snel mogelijk in productie worden genomen en zullen wij dit via e-mail bevestigen. De prijzen op de website, e-mails, en in reclamemateriaal zijn uitsluitend bedoelt ter informatie en deze kunnen van tijd tot tijd verschillen. Alle prijzen op de website zijn exclusief omzetbelasting (BTW) omdat Niels Graphic Design, en dus ook Montepulciano Art Agency, gebruik maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Dit houdt in dat wij geen belasting vragen over onze producten. De KOR zal komen te vervallen op 04-11-2022 en dan zal er belasting worden gevraagd over onze producten. De prijzen zullen dan stijgen.

Geen Recht Op Intrekking
Het herroepingsrecht geldt niet voor onze producten aangezien deze worden gemaakt volgens de specificaties van de koper of duidelijk zijn gepersonaliseerd en door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd.

Garantie
Montepulciano Art Agency staat niet in voor het bestendig zijn van het geleverde product door inwerking van UV-straling en andere omgevingsfactoren. Indien het product een materiaal of fabricagefout heeft vertoont, heeft de Koper recht op kosteloos herstel of vervanging van het product. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien het herstel van het product niet mogelijk is. Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van geleverde producten is garantie niet van toepassing. Het aankoopbewijs (orderbevestiging na betaling) geldt als garantiebewijs. Indien herstel of vervanging onmogelijk is, heeft Montepulciano Art Agency het recht om de overeenkomst te ontbinden en de Koper volledig te crediteren.
Het is de koper bekend dat de werken van Montepulciano Art Agency (op Montepulciano Exclusive unicums na) worden verkocht in oplagen van 30. Elk onbewerkte beeld op canvas of acryl in de standaard formaten wordt maximaal 30 keer verkocht ongeacht formaat. Via Montepulciano Exclusive kan het beeld wel opnieuw worden verkocht wanneer er een element is aangepast. In dat geval is het een unicum. Dit kan geen reden zijn tot schadevergoeding afkeuring, ontbinding van de overeenkomst of korting.
De kwaliteit van onze foto is afhankelijk van de kwaliteit het aangeleverde beeldmateriaal wat wij van de Kunstenaar of Koper ontvangen en derhalve kunnen wij claims op basis van verschillen in kleuren tussen de afdruk en het oorspronkelijke digitale bestand niet accepteren. Mocht u ontevreden zijn over uw bestelling of onze dienst, dan verzoeken wij u om ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling te contacteren zodat wij een passende oplossing kunnen aanbieden.

Montepulciano Exclusive
Met onze Montepulciano Exclusive service kunt een werk in opdracht laten maken. Dit proces wordt pas in werking gezet nadat de Koper de volledige prijs heeft betaald aan Montepulciano Art Agency. In deze prijs zit een overeengekomen Exclusive-toeslag voor de tijd die Montepulciano Art Agency en de Kunstenaar kwijt zijn aan het creëren van dit werk. Een werk van Montepulciano Exclusive wordt echter pas een unicum nadat de overeengekomen unicum-toeslag is betaald. Als deze is betaald mag Montepulciano Art Agency het beeld niet nogmaals verkopen. De Koper kan ervoor kiezen de unicum-toeslag niet te betalen. In dat geval mag Montepulciano Art Agency het beeld opnieuw verkopen aan andere partijen.

Auteursrechten
Montepulciano Art Agency en de Kunstenaars hebben gezamenlijk de auteursrechten over de kunst die wij verkopen. Het is dan ook verboden om kopieën van onze kunstwerken te verkopen zonder onze schriftelijke toestemming.

Intellectuele Eigendomsrechten
De Koper waarborgt dat hij/zij beschikt over alle auteurs- en andere rechten betreffende aangeleverd beeldmateriaal. Montepulciano Art Agency kan nooit op enige wijze daarop worden aangesproken of aansprakelijk gesteld. Door de Koper aangeleverde bestanden worden enkel gebruikt voor de overeengekomen opdracht tussen Montepulciano Art Agency en de Koper. Montepulciano Art Agency doet niets met de door klanten aangeleverde beeldbestanden buiten de opdracht, zonder schriftelijke toestemming van de klant. Noch in print, noch digitaal en/of in publicatie en/of delen van het bestand op enigerlei andere wijze.

Aansprakelijkheid
Montepulciano Art Agency is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook en welke ontstaat doordat Montepulciano Art Agency uitgaat van door de Koper foutief verstrekte informatie of doordat de producten na aflevering ondeugdelijk worden gebruikt en die ontstaat door het gebruik van het product door de Koper. Wanneer Montepulciano Art Agency aansprakelijk is voor schade bij de Koper als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, zal de aansprakelijkheid van Montepulciano Art Agency worden beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs.

Privacy
De persoonsgegevens die Montepulciano Art Agency verzamelt worden uitsluitend gebruikt voor het uitoefenen van de bedrijfsvoering van Montepulciano Art Agency. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Enkel wanneer wettelijke voorschriften daartoe verplichten, zullen er gegevens worden verstrekt aan derden.

Aliassen
De Kunstenaars waar Montepulciano Art Agency mee samenwerkt, werken onder een alias. Dit betekent dat hun namen anoniem blijven. Montepulciano Art Agency mag hun namen niet bekend maken aan andere partijen, tenzij zij een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Toepasselijk Recht
De juridische relatie tussen Montepulciano Art Agency en Koper wordt uitsluitend beheerd door de Nederlandse wetgeving. Alle mogelijke geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland.

Welkom bij Montepulciano Art Agency
Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dit uiteraard graag. Tot die tijd willen wij je bedanken voor het klant worden bij Montepulciano Art Agency en heten wij je van harte welkom.
Algemene Voorwaarden Montepulciano Art Agency | Geldig sinds 12-12-2021
Back to Top